Vasskrafta

Søk

Turbinar

Før ein bygde vasskraftverk som produserte elektrisitet vart vasskrafta nytta til å driva vasshjul og enkle turbinar som mekanisk drivkraft for forskjellig maskineri. Frå vasshjul og dei første turbinane har ein utvikla dei vanlegaste turbintypane vi har i dag: Francis-turbin, Pelton-turbin, Kaplan-turbin og røyrturbin. Dei norske kraftverka og turbinleverandørane har vore langt framme i denne utviklinga.

"Ein turbin er ei roterande maskin som lagar om rørsleenergien i ein straum av væske eller gass til rotasjonsenergi. Turbinane i eit vasskraftverk driv generatorar som lagar om rotasjonsenergien til elektrisk energi".

Turbinen som system består av løpehjul, regulator og stengeorgan knytt til vasstilførselen til turbinen. Den har både roterande og stasjonære delar. Løpehjul og aksling roterer i kontakt med vatnet. Turbinhus med vasstilløp og avløp står stille.

Ved enden av vasstilløpet sit leieapparatet som styrer vatnet korrekt inn mot løpehjulet. Dette blir styrt av ein regulator ( nåler eller dyser). Regulatoren er særs viktig ved oppstart og stans av turbinane og for å sikre jamt turtal. Konstant omdreiingstal er heilt avgjerande for at vekselstraumen frå generatoren produserer stabil frekvens. (tal på spenningsperiodar pr. sekund uttrykt i Hz).

Menneska har utnytta rørsleenergien i vatnet som mekanisk kraft iallfall sidan vår tidsrekning tok til. Då blei vasshjulet eller kvernkallen kopla direkte til ein annan ”maskin” via ein aksel som med det kunne utføre eit mekanisk arbeid. I våre dagar er vasshjula spesialiserte og utvikla for å drive generatorar som igjen produserer, eller omformar, rørsleenergien til elektrisk straum.

Ulike vasskraftturbinar er utvikla til å passe under ulike tilhøve. Vi vil her nemne dei viktigaste typane og når og kor dei høver best.

Kjelder: Hartmann, Ragnar (2006): "Maskinteknikk", i Kulturminner i norsk kraftproduksjon – en evaluering av bevaringsverdige kraftverk (KINK), s. 70-91. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. (NVE-rapport 2/2006)

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum