Vasskrafta

Søk

Du er her:

Ordliste

 

Hei! Ordlista er rykande fersk og under oppbygging, mange nye ord og forklaringar vert lagt ut i desse dagar :) 

 

Effekt Effekten

I fysikken vert energi definert som evne til å utføra arbeid. Effekt tek også omsyn til tidsbruken. For å utføra eit arbeidet raskt krevst det stor effekt. Elektrisk effekt = spenning x strøm (P=UxI) Nemning er watt (W). Sjå også artikkel "Effekt II".

Elektrisitet

Elektrisitet, som straum, er elektron som rører seg synkront i ein leiar, energi vi kan nytta, td. til å driva elektriske apparat. Sjå også ordet "Straum".

Elektromagnet Elektromagnetane, Elektromagnetar, Elektromagneten

Når straum passerer i ein leidning kan vi måla eit spenningsfelt rundt leiaren, dette virkar magnetisk. Mykje leidning kveila saman (spole), og sterkare straum, vil gje sterkare felt/magnet. I motsetnad til ein permanent magnet kan me slå av og på ein elektromagnet. Nytta td. i kraner, og i generatorar der me treng sterk magnetisme.

Elektron Elektrona

Elektron er del av atomet, neg. ladde og svirrer rundt den pos. atomkjernen, lar seg påverka av magnetfelt.

Elvekraftverk Elvekraftverka

Utan nevneverdig dam/lagringsmagasin, produksjon av straum er avhengig av vannstanden i elva til ein kvar tid. Som regel liten fallhøgd, difor avhengig av stor vassmengd.

Energi Energien

I fysikken er energi definert som evna til å utføra arbeid, dvs endra noko. Energien som vert lagt i eit arbeid er lik produktet av kraft x veg, eller effekt x tid. Nemning vert Nm (Newtonmeter), J (joule), og i elektrisitetssamanheng Wh. Sjå også ordet Energiformer.

Energiformer Energiforma, Energiformene, Energiformer

Sjå også ordet Energi. Energi kan ikkje skapast eller forsvinna, berre endrast frå ei form til ei anna. Døme på energiformer: stillingsenergi, rørsleenergi, elektrisk energi, kjemisk energi, varme.

Energiovergangar Energiovergangar, Energiovergangen

Sjå også ordet Energi. Energi kan ikkje skapast eller forsvinna, berre endrast frå ei form til ei anna. Døme på energiformer: stillingsenergi, rørsleenergi, elektrisk energi, kjemisk energi, varme.

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum