Vasskrafta

Søk

Kraftquiz

Velg svar A, B, eller C

 1. Kva er energi?
  A  Evna til å utføre arbeid/endre noe
  B  Evna til å slappe av
  C  Evna til å vere flink på skulen
 2. Kva er jorda sin viktigaste energikjelde?
  A Månen
  B Vatnet
  C Sola
 3. Kva er ikkje ein type energi?
  A Rørsle-energi
  B Hertz
  C Elektrisitet
 4. Korleis definerer vi «effekt»?
  A Tid x arbeid
  B Tida eit arbeid tar
  C Arbeid per tidseining
 5. Kva er den vanligaste måten å produsera elektrisitet på i Noreg?
  A Med gass
  B Med olje
  C Med vasskraft
 6. Kvifor målar energiprodusentane snømengda kvar vinter?
  A For å vite korleis skiforholda er.
  B For å sjekke kor mykje vatn dei kan produsere strøm med når snøen smeltar.
  C Fordi dei må vite kor stor turbin dei må bruke.
 7. Treff vasstråla generatoren?
  A Ja
  B Nei
  C Berre når ventilane vert opna
 8. Kvifor nytter vi magnetar når vi skal lage straum?
  A Fordi elektrona i spolen (ledningskveilen) også er «magnetiske», og vert påverka av andre magnetar.
  B Fordi magnetar ofte er raude og kvite, og energien reagerer best på desse fargane.
  C Fordi jorda er ein magnet.
 9. Kva er inni ein generator?
  A Magnet og vatn
  B Spole og vatn
  C Spole og magnet
 10. Kan straum lagrast?
  A Nei
  B Berre litt
  C Ja så mykje me vil
 11. Kva tyder det at straumen er på 50 hz?
  A Ute av fase
  B Elektrona svinger fram og tilbake 50 gonger per sek
  C Like mykje straum som 50 Megawatt
 12. Når er straumen i fase?
  A
  B
  C
 13. Kor i generatoren finn me elektrona som vert påverka av magneten?
  A I vatnet
  B I dekselet
  C I metalltråden, spolen
 14. Vatn lagra i dam på fjellet har:
  A Ingen energi
  B Stillingsenergi
  C Rørsleenergi
 15. Kva for straum lager vi med å flytte ein magnet framogtilbake i ein spole?
  A Spenning
  B Vekselstraum
  C Likestraum

 

Forklar (skriv stikkord så de kan forklara muntleg):

 1. Forklar kva som gjer at me kan nytta same vatnet om og om igjen til straumproduksjon. Max 3 p.
 2. Kva tyder «fallhøgd» og korleis påverkar den mengda straum me kan produsera. Max 3 p.
 3. Nemn minst 3 andre fornybare energikjelder me kan laga straum av.  Max 3 p.
 4. Kven er høgast, Mikke eller Minni? Max 0 p. ;)

 

Sjekke svara: "Fasit til quiz" :)

Rett svar på spm. 1-15 gir 1 p. kvar. 

Lukke til!

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum