Vasskrafta

Søk

Du er her:

Kunnskapsløftet

Relevante læringsmål som vi kan nå ved å bruka vasskrafta.no

Fra læreplanene i Kunnskapsløftet

Her er lista opp noen utvalgte kompetansemål som en kan bidra til å nå ved bruk av vasskrafta.no. Forslag til oppgaver finn du i høgre kolonne.

Kompetansemål etter 10. årstrinn Eksempler/oppgaver

Naturfag

 

Forskerspiren

 • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
 • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
 • skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger

 

 • Bygg eget kraftverk,
 • regneoppgaver om effekt,
 • bruk den animerte modellen på vasskrafta.no

Mangfold i naturen

 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
 • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

 

Studie av økosystem før og etter, eller ved utbygde og ikke utbygde vassdrag.

 Fenomener og stoffer

 • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

 

 • Begrepene er forklart under “Teknologi”/”Teori”
 • Se ppgavesamling under Teknologi/Teori.
 • Miljøpåvirkning omtalt i filmer under “Småkraft”

Teknologi og design

 • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

 

Oppgåve:

Bygg minikraftverk på ein dag, oppskrifter på nettsida.

Samfunskunnskap

 

Utforskaren

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

 

Måla kan elevane arbeida med i høve til kraftutbygginga og påfølgande industrireising.

I høve til menneskeverd, samar m.m. kan ein studera Alta-utbygginga.

Historie

 
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag
 • gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

 

Måla kan elevane arbeida med i høve til kraftutbygginga og påfølgande industrireising.

I høve til menneskeverd, samar m.m. kan ein studera Alta-utbygginga.

Geografi

 
 • gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • (kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling)

 

Arbeid med alle desse læringsmåla kan elevane knyta til utnyttinga av vasskraft.

Studere kva for geografiske tilhøve som gjer at hovudtyngda av fall-vasskraftsverk ligg på vestlandet. Og korleis naturtilhøva har blitt forma slik gjennom jorda si historie.

Samfunnskunnskap

 
 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
 • (gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen)
 • (gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar)
 • gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer

 

Sjå på ulike politiske parti sine haldningar til miljøvern og vassdragsutbygging.

Protestaksjonar

Handsaming av miljøaktivistar i Altaaksjonen.

Matematikk

 
 • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
 • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk
 • velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
 • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar
 • identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane

 

Følg oppskriftar på nettsida

 • bygg eige kraftverk
 • mål avstandar i vassdraget, rekn ut fart, volum, vassføring

Framstill resultat grafisk

Løys oppgåver på nettsida f.eks regn ut effekt, bruk av formel

Omrekning i tiarsystem kw, mw, gw…

 

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum