Vasskrafta

Søk

Du er her:

Rekneoppgåve Effekt

Greier du rekna ut forventa kraftproduksjon/installert effekt i Tinfos II?

Du kan ta utgangspunkt i formel for stillingsenergi E=mgh (med litt tilpassing for eit kraftverk). Du må finna og setja inn verdiar for vassforbruk og fallhøgd.
 

Om du ikkje har den i hovudet finn du den tilpassa formelen i artikkelen "Effekt II" , omlag midt på sida. 

Treng du meir hjelp kan du sjå lenger nede på artikkelen "Effekt II, lenkje til tilsvarande utrekning for eit anna kraftverk.

Grunna tyngdekrafta vert all masse trekt "nedover", så også vatn. Nedover i høge røyr vert det eit formidabelt vasstrykk, eit energipotensiale som kan nyttast til å utføra arbeid, som t.d. å setja fart på turbinhjul i kraftverk. Jo større fallhøgd, og vassforbruk, jo meir kraft.

 

Tinfos II har ikkje stor fallhøgd, men kompenserer med stort forbruk av vatn. Dette er typisk elvekraftverk, i motsetnad til magasinkraftverka.

Foto: Dag Endre Opedal

 

Talverdiane du treng til å setja inn i formelen finn de i tabellen på framsida til Tinfos II. Bruk verdiane for kraftverket slik det var då det gjekk for fullt i 1926-1976.

Talverdien du treng til "vassforbruk (Q)" i formelen finn du som "slukeevne" i tabellen. Desse er tilsvarande storleikar. Hugs at det er nokre nullar i skilnad på ein l (liter) og ein m3.

Du treng også vita at virkningsgrad er 0,905 for både turbin og generator. For tyngdeakselerasjon nyttar me 9,81 m/s2.

Treng du hjelp til omrekning mellom W, kW, MW... kan de sjå nede på artikkelen "Effekt I".

Lukke til! 

Har du rekna rett? Svaret skal vera nokså lik talverdien oppgitt i tabellen på framsida til Tinfos II, under "Installasjon" :)

 

Skrevet og utarbeid av Knut Nordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Vasskrafta

www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Noregs vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum